Thursday, March 13, 2008

Install MySQL5 + Python Support

sudo apt-get install mysql-client-5.0 mysql-server-5.0 python-mysqldb

No comments: